• E-post: kundeservice@midsona.no
  • Tlf: 24 11 01 00
  • Fraktgrense 3000,- eks moms Frakt 240,- eks moms.
Midsona Forhandlerportal
Midsona Forhandlerportal

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg i denne nettbutikken, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Midsona Norge AS selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Midsona Norge AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Midsona Norge AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Priser

Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Midsona Norge AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Prisene som oppgis i nettbutikken når du er innlogget er din avtalefestede pris.

Frakt

Våre fraktbetingelser som følger:

Tørrvarer: kr 300,-. Fraktfri levering over kr 3000,-. Henting på ett lager trekker kr 150,- fra fraktprisen. Hentes varene på begge tørrvarelagrene våre belastes kunden ikke for frakt.

Kjøle- og frysevarer: kr 500,-. Fraktfri levering over kr 5000,-. Ved henting på lager belastes ikke fraktgebyr.

Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Midsona Norge AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Midsona Norge AS sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Betalingmetode er faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Midsona Norge AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant – Eiendomsrett

Midsona Norge AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Midsona Norge AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har Midsona Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Midsona Norge AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overenstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik skriftlig til Selger.

Reklamasjon – garanti fra produsent: Dersom Varen leveres med garanti fra produsenten av Varen, bortfaller enhver reklamasjonsrett for Kjøper vis-a-vis Selger senest samtidig som produsentens garanti utløper. Kjøper er selv ansvarlig for å overholde reklamasjonstid vis-a-vis produsent.

Erstatningsansvar

Midsona Norge AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Midsona Norge AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Midsona Norge AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er Midsona Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Midsona Norge AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Midsona Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg i denne nettbutikken, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Midsona Norge AS selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. Midsona Norge AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i Midsona Norge AS produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel.

Priser

Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato, eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder Midsona Norge AS seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Prisene som oppgis i nettbutikken når du er innlogget er din avtalefestede pris.

Frakt

Våre fraktbetingelser som følger:

Tørrvarer: kr 300,-. Fraktfri levering over kr 3000,-. Henting på ett lager trekker kr 150,- fra fraktprisen. Hentes varene på begge tørrvarelagrene våre belastes kunden ikke for frakt.

Kjøle- og frysevarer: kr 500,-. Fraktfri levering over kr 5000,-. Ved henting på lager belastes ikke fraktgebyr.

Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Midsona Norge AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Midsona Norge AS sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Betalingmetode er faktura. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Midsona Norge AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling.

Salgspant – Eiendomsrett

Midsona Norge AS forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Virksomheten til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Midsona Norge AS eiendomsrett av Virksomheten og holdes adskilt fra Virksomhetens varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har Midsona Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Midsona Norge AS foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overenstemmelse med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik skriftlig til Selger.

Reklamasjon – garanti fra produsent: Dersom Varen leveres med garanti fra produsenten av Varen, bortfaller enhver reklamasjonsrett for Kjøper vis-a-vis Selger senest samtidig som produsentens garanti utløper. Kjøper er selv ansvarlig for å overholde reklamasjonstid vis-a-vis produsent.

Erstatningsansvar

Midsona Norge AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Midsona Norge AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Midsona Norge AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er Midsona Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Midsona Norge AS eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner så vel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Midsona Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.

Hurtigkjøp

Kasse0 products

Your cart is empty

Shop now
Totalt: kr 0,- Gå til kassen